Joanna Noyes
Affliction
Sally Whitehouse
1997
Bleeders
Byrde
1998

"