Viy

1967Viy, Or Spirit Of Evil
21st August 2001
DVD
1.33:1
"
Leonid Kuravlyov
Khoma Brut
Natalya Varley
Young Woman
A. Glazyrin
Sotnik
N. Kutuzov
Witch
N. Zakharchenko
Khaliava
P. Vesklyarov
Rector/Dorosh
V. Salnikov
Gorobetz
D. Kapka
Overko
S. Shkourat
Yavtukh
G. Sochevko
Stepan
N. Yakovchenko
Spirid
N. Panasiev
Comforter