Magdalene

Silent Night

1989


Nastassja Kinski
Magdalene
David Warner
Baron von Seidl
Ferdy Mayne
Archbishop
Franco Nero
Janza
Anthony Quayle
Father Noessler