Hua Mulan

2009


Wei Zhao
Hua Mulan
Jaycee Chan
Fei Xiaohu
Jiao Xu
Young Hua Mulan
Rongguang Yu
Hua Hu (Mulan's father)
Kun Chen
Wentai
Jun Hu
Modu
Vitas
Wude
Zhou Sun
Emperor
Yuxin Liu
Princess of Rouran
Fuzhen Kang
Xiaobai
Guangcheng Song
Battalion Commander
Shu Li
Mr. Huo
Nicky Lee
Hu Kui
Min Xu
Chanyu
Guofeng Li
Dafei
Jing Yuan
Vice-commander
Changsheng Liu
Mr. Fei
Xinglei Wang
Xiaohulu
Guangxu Li
Ashina
Lu Wang
Xiucai
Hongjiang Hou
Zang Zhi