Songdope.com

The Johnny Otis Show


Bye Bye Baby
1958
(Johnny Otis)